ngta bảo mình là người thân fải giúp lẫn nhau vì đến lúc khó khăn hoạn nạn chỉ có người thân là không bỏ mình, mẹ chứ thương thì giúp thôi chả fải vì sẽ không bỏ hay sẽ bỏ đâu

late-nightlove:

So the kanji on Kagura’s photo means ‘Empress’ 「女帝/jotei」.
Meanwhile, Kaiser means ‘Emperor’ in German.

late-nightlove:

So the kanji on Kagura’s photo means ‘Empress’ 「女帝/jotei」.

Meanwhile, Kaiser means ‘Emperor’ in German.

(via bakaiza)

g-iggle:

lolsofunny:

ladderboss:

wtf kind of turtle is that

science of tumblr can you please explain this

mitochondria

g-iggle:

lolsofunny:

ladderboss:

wtf kind of turtle is that

science of tumblr can you please explain this

mitochondria

(Source: i-justreally-like-cats-okay, via citizenblue)

lawebloca:

The Collie Walk ** video **

lawebloca:

The Collie Walk ** video **

(via sasaq)

(Source: ton-tongue-toffee, via sasaq)

Ash-channn I love you too much, you’re too kind, wish you and your sweet little fur ball all the happiness and many cosy afternoons

không muốn đi ngủ ;_;